Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 La Seldensate: kennel die op eigen naam, aan het publiek of aan één of meer personen, al dan niet in groepsverband, cursussen, (privé)les, en/of andere activiteiten aanbiedt.

1.2 Instructeur/Gedragstherapeut: Christa van Rooij, gevestigd te Berlicum, opgeleid voor en gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende (ongewenst) gedrag van honden.

1.3 Cursist: eigenaar van de hond, die La Seldensate wenst in te schakelen, en daartoe opdracht geeft, over de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Cliënt: eigenaar van de hond, die gedragstherapeut wenst in te schakelen, en daartoe opdracht geeft, over het ongewenste gedrag van zijn/haar hond.

1.5 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v., BW, waarbij instructeur/gedragstherapeut zich verbindt richting, de cursist/cliënt een activiteit/dienst; hierna te noemen “cursus” of gedragstherapeutisch “consult” in te stellen ten behoeve van de hond(en) van die cursist/cliënt.

1.6 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt over de uit te voeren therapie.

1.7 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de cursist/cliënt zijn gegeven en door instructeur/gedragstherapeut zijn aanvaard volgens, in overeenstemming met artikel 2.2.

2.2 Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het volgen van een cursus of tot het vaststellen van een eerste diagnose en begeleiding van cliënt in het uitvoeren van de therapie.

2.3 De cursist ontvangt na aanmelding een bevestiging van betreffende cursus(sen). Door deze aanmelding geeft de cursist aan akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement.

2.4 De cliënt ontvangt na terugzending van het ingevulde vragenformulier, per mail bevestiging van de gemaakte afspraak over gedragstherapeutische behandeling.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1 De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De cursist/cliënt dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.

3.3 De cursist/cliënt dient tijdens het uitvoeren van de opdracht gebruik te maken van door de instructeur/gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen, in verband met de veiligheid van de cursist/cliënt, de instructeur/gedragstherapeut en omgeving.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur/gedragstherapeut worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Honden welke deelnemen aan een cursus of een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. In plaats van genoemde entingen volstaat een geldige titerbepaling.

3.6 De cursist/cliënt dient een bewijs van enting/titerbepaling te kunnen overleggen aan de instructeur/gedragstherapeut.

3.7 Als er geen overeenstemming bestaat tussen de instructeur/gedragstherapeut en de cursist/cliënt over de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist/cliënt voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

3.9 De cursist/cliënt dient voor zijn/haar hond bij voorkeur alleen gebruik te maken van niet slippende halsbanden of een goed passend y-tuig. Het gebruik van slipkettingen, prikbanden of stroombanden zijn niet toegestaan. Eveneens zijn andersoortige correctiemiddelen waarbij pijn en schrik op de hond wordt toegediend niet toegestaan, dan hebben wij het recht de cursist/cliënt te weigeren. Wanneer de instructeur/gedragstherapeut concludeert dat de cursist/cliënt wel gebruik maakt van deze middelen wordt een diervriendelijk alternatief geboden. De cursist/cliënt heeft geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld/vergoeding.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak volgens, in overeenstemming met artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen beëindigen als:

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1 Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de instructeur/gedragstherapeut verleende diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht volgens, in overeenstemming met artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 Na inschrijving is de cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bankoverschrijving of contant te voldoen vóór de eerste lesdag of binnen de termijn vermeld op de kwitantie/factuur.

5.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt La Seldensate zich het recht om de cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

5.6 De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag direct na het eerste consult contant te voldoen of binnen 24 uur per bankoverschrijving. Bij in gebreke blijven vervalt het recht op een behandelplan, vervolgconsulten en aanvullende ondersteuning.

5.7 Deelbetaling van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.

5.8 Bij groepslessen schrijft de cursist zich in voor een hele cursus, tenzij anders is overeengekomen. Gemiste lessen kunnen niet vanzelfsprekend worden ingehaald, dit kan uitsluitend in overleg. Indien cursist geen mogelijkheid heeft om een les in te halen dan zal in geen geval restitutie van de gemiste lessen plaatsvinden.

5.9 Door de cursist/cliënt geannuleerde individuele (privé)lessen kunnen worden ingehaald. Indien cursist/cliënt eventueel vooruitbetaalde individuele (privé)lessen wenst te annuleren zal geen restitutie van de gemiste lessen plaatsvinden.

5.10 Als een les later dan 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak wordt afgezegd vervalt het recht op inhalen en wordt 100% van de verschuldigde kosten in rekening gebracht.

5.11 Als de instructeur/gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de cursist/cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

5.12 Als de instructeur door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen de overeenkomst van opdracht te annuleren, wordt het resterende cursusgeld, aan de cursist gerestitueerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De instructeur/gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor het uitblijven van door de cursist/cliënt gewenst resultaat. Daarentegen zal de instructeur/gedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de training/gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 De instructeur/gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens de trainingen of gedragstherapeutische behandeling, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

6.3 Deelname door de cursist/cliënt aan een cursus, workshop, (privé)training of gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid, De cursist/cliënt blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).

6.4 De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van La Seldensate, haar medewerkers en de locatie.

6.5 De cursist/cliënt wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (AVP) te hebben afgesloten, welke ook voor zijn/haar hond(en) geldig is.

6.6 De cursist, inclusief hond, die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door La Seldensate van voortzetting van de cursus worden uitgesloten.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 De instructeur/gedragstherapeut zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De instructeur/gedragstherapeut zal eventueel gemaakte GPS-, foto- of videomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de opdracht zonder schriftelijke toestemming van de cursist/cliënt. Hetzelfde geldt dat de cursist/cliënt gemaakte GPS-, foto- of videomateriaal niet voor andere doeleinden gebruikt dan het uitvoeren van de opdracht zonder schriftelijke toestemming van de instructeur/gedragstherapeut.

Artikel 8: Intellectueel eigendom en Copyright

8.1 De instructeur/gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht over methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de instructeur/gedragstherapeut verstrekte hand-outs, rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik over de training/gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de instructeur/gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Slotbepalingen van deze Algemene Voorwaarden

9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de instructeur/gedragstherapeut dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door de cursist/cliënt verschuldigde bedragen komen ten late van de cursist/cliënt.

9.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de instructeur/gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.

Artikel 10: Geschillen

10.1 Op overeenkomsten gesloten met La Seldensate is Nederlands recht van toepassing.