Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 La Seldensate: Kynologisch, speur- en detectie instructeur & gedragstherapeut Christa van Rooij, gevestigd te Berlicum.

1.2 Klant: eigenaar van het dier, degene met wie La Seldensate een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: La Seldensate en klant samen

1.4 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij La Seldensate zich verbindt richting de klant een advies, presentatie, training en aanverwante vormen of gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van (de huisdier(en) van) die klant.

1.5 Advies: alle vormen van gevraagd advies, zoals onder andere puppytest, aankoopadvies, trainingsplanning.

1.6 Presentatie: het geven van een presentatie aan een groep individuen anders dan het geven van een training.

1.7 Training en aanverwante vormen: het geven van lessen ten behoeve van het gedrag en opleiding van de hond in diverse disciplines.

1.8 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant over de uit te voeren therapie.

1.9 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en de totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door La Seldensate zijn aanvaard volgens, in overeenstemming met artikel 2.2.

2.2 Overeenkomst van opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken voor een advies, presentatie, training en aanverwante vormen of gedragstherapeutische behandeling.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1 La Seldensate staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van La Seldensate op te volgen.

3.3 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens het uitvoeren van de opdracht gebruik te maken van door La Seldensate voorgestelde hulpmiddelen, in verband met de veiligheid van de klant, La Seldensate en omgeving.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door La Seldensate worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Dieren welke deelnemen aan een training en aanverwante vormen of een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. In plaats van genoemde entingen volstaat een geldige titerbepaling. Ter controle bij aanvang van de training en op jaarbasis.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak volgens, in overeenstemming met artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen beëindigen als:

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1 Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door La Seldensate verleende diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht volgens, in overeenstemming met artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 De vergoeding dient uiterlijk 7 dagen voor een advies, presentatie, training en aanverwante vormen of gedragstherapeutische behandeling te zijn voldaan.

5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor een advies, presentatie, training en aanverwante vormen of gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door La Seldensate.

5.5 Annulering door de klant van gemaakte afspraken zal door La Seldensate aanvaard worden, volgens 5.7.

5.6 Als de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand, volgens 5.7.

5.7 Bij een door La Seldensate aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door La Seldensate aanvaarde annulering binnen 48 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Als de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd.

5.8 Als de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

5.9 Als La Seldensate door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch of per email op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 La Seldensate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal La Seldensate in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de opdracht te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 La Seldensate is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens de trainingen, ten gevolge van de training of gedragstherapeutische behandeling.

6.3 Deelname door de klant aan een advies, presentatie, training en aanverwante vormen of gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid, De klant blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

6.5 De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (AVP) te hebben afgesloten, welke ook voor zijn/haar hond(en) geldig is.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 La Seldensate zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 La Seldensate zal eventueel gemaakte GPS-, foto- of videomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de opdracht zonder schriftelijke toestemming van de klant. Hetzelfde geldt dat de klant gemaakte GPS-, foto- of videomateriaal niet voor andere doeleinden gebruikt dan het uitvoeren van de opdracht zonder schriftelijke toestemming van La Seldensate.

Artikel 8: Intellectueel eigendom en Copyright

8.1 La Seldensate behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht over methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door La Seldensate verstrekte hand-outs, rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik over de opdracht en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Seldensate worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Klachtenprocedure

9.1 Klachten worden serieus genomen, u kunt een klacht opnemen volgens de klachtenprocedure:

Klachtenprocedure

We doen onze uiterste best om de dienst te leveren zoals afgesproken. Als u ontevreden over iets bent, of u bent van mening dat er in uw geval verwijtbare fouten zijn gemaakt, dan vernemen wij dat graag. Wij nemen een klacht serieus!

Klacht bespreken

Bespreek waar u ontevreden over bent eerst in een persoonlijk gesprek met de betreffende instructeur/gedragstherapeut. Vaak is er sprake van miscommunicatie en kan het eenvoudig opgelost worden. Lost het gesprek met de instructeur/gedragstherapeut het niet op, neem dan contact op met info@laseldensate.nl.

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Dan ontvangen wij de klacht graag per mail. In deze mail graag de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Naam van uw hond.
  • Welke cursus/case het betreft.
  • Omschrijving van de klacht. Graag zo concreet mogelijk: situatie, datum en naam instructeur/gedragstherapeut en waar u ontevreden over bent.
  • Heeft u zelf een voorstel hoe dit opgelost kan worden? Dan horen wij dat graag.
  • Verstuur de mail naar info@laseldensate.nl

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met de klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Proces klacht afhandeling

Binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht sturen wij u een bevestiging van ontvangst.
Naar aanleiding van de klacht wordt informatie verzameld bij de betrokkenen en kan het zijn dat wij u nog benaderen voor extra informatie. Wij streven ernaar binnen 3 weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk te reageren en houden u op de hoogte van de voortgang.


Als u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Tot slot

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat onze reactie u niet tevreden stelt. Als we er ook na nader overleg niet uitkomen, kan je (mits het gedragstherapie betreft) eventueel contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor honden (Contact – NVGH).

Artikel 10: Huishoudelijk reglement

10.1 De algemene regels welke gelden binnen een training en aanverwante vormen zijn samengevat in het huishoudelijk reglement.

Artikel 11: Slotbepalingen van deze Algemene Voorwaarden

11.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die La Seldensate dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door de klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.

11.2 Natuurlijk is alles bespreekbaar met La Seldensate, er kan binnen kaders van beide partijen, ten alle tijde gezocht worden naar een aangepaste afspraak.

11.3 Voor het overige, niet bepaalde, beslist La Seldensate. Deze beslissingen zijn bindend.

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op overeenkomsten gesloten met La Seldensate is Nederlands recht van toepassing.