Huishoudelijk Reglement

Training (les) en aanverwante vormen

 1. De hond dient voor aanvang van de les uitgelaten te zijn. Ontlasting wordt zelf opgeruimd. Ook ongelukjes tijdens de les dienen opgeruimd te worden.
 2. Laat de hond niet vlak voor de les eten. Probeer ongeveer 2 uur voor aanvang van de les de laatste maaltijd te geven. Dit is in het belang van de gezondheid van uw hond.
 3. Graag op tijd en de gehele duur van de les aanwezig. Mocht u onverhoopt een keer eerder weg willen, laat dit dan i.v.m. het lesplan minimaal een dag van tevoren weten. U probeert dit zoveel mogelijk te vermijden.
 4. Graag uw mobiele telefoon op trillen of stilzetten. Voor anderen is het storend als de telefoon rinkelt en de honden raken erdoor afgeleid.
 5. Het roken en nuttigen van alcoholische dranken is tijdens de les niet toegestaan.
 6. U dient uw auto te parkeren op de aangewezen plekken en ervoor te zorgen dat deze geen hindering of overlast voor de buurt of omgeving veroorzaakt. Tijdens een oefening zal er afwisselend tenminste 1 persoon bij de auto’s, genaamd het bivak, verblijven. Diegene let op het welzijn van alle honden en veiligheid van alle materialen.
 7. Honden die niet aan de beurt zijn verblijven in de auto en bij voorkeur in een bench. Zorg voor maatregelen bij elke (weer)omstandigheden voor u eigen hond zodat deze comfortabel en veilig in de auto kan verblijven.
 8. Neem voor elke les en (weer)omstandigheden het juiste gear mee. Deze staan vermeld op de website www.laseldensate.nl. In het beginsel mag u deze nog van de instructeur lenen. De instructeur kan u advies geven over het benodigde gear en andere materialen.
 9. Tijdens de les heeft elk team om beurten een oefening met zijn eigen hond en u leert van andere teams.
 10. Tijdens een les heeft een team normaal 1 oefening per les. Bij beginnende honden zijn dat 3 à 4 korte oefeningen. Soms is er ruimte en tijd voor een 2e oefening en/of het lesplan is bij voorbaat 2 korte oefeningen. Na uw oefening gaat de hond verzorgt terug in de auto.
 11. Houd voor uzelf een logboek bij waarin u uw oefeningen en eigen ontwikkeling beschrijft.
 12. De les duurt afhankelijk van de grootte van de groep tussen 1 en 4 uur. We zorgen voor en werken met elkaar. De tijdsduur wordt zoveel mogelijk vooraf bekend gemaakt.

Hygiëne en Gezondheid

 1. Als uw hond een besmettelijke ziekte heeft opgelopen dan dient u dit per omgaande aan ons mede te delen zodat wij maatregelen kunnen nemen voor de groep. Uw hond kan dan gedurende de ziekteperiode niet deelnemen aan de les. Wij zullen gezamenlijk tot een oplossing komen.
 2. Als uw hond niet fit, lichamelijk niet in orde, loops of gedragsproblemen heeft, dan dient u vooraf overleg te plegen met La Seldensate alvorens men op de les verschijnt. Wij proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Vergoeding en Verhindering

 1. Bij verhindering van een les zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip melden aan La Seldensate. Als u deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag de les niet op een ander moment ingehaald worden en volgt er ook geen restitutie.
 2. Als een les later dan 48 uur voor aanvang van de betreffende afspraak wordt afgezegd vervalt het recht op inhalen en wordt 100% van de verschuldigde kosten in rekening gebracht.
 3. Het inhalen van lessen is niet vanzelfsprekend en kan alleen bij hoge uitzondering. Na goedkeuring van La Seldensate mag de gemiste les binnen 3 maanden na datum ingehaald worden. Inhalen is alleen mogelijk na goedkeuring, in overleg en op vastgestelde data door La Seldensate. Er zal in geen geval restitutie van de gemiste lessen plaatsvinden.
 4. Bij een groepscursus schrijft u zich in voor een hele cursus , tenzij anders is overeengekomen. Gemiste lessen kunnen niet vanzelfsprekend worden ingehaald, dit kan uitsluitend in overleg. Als u geen mogelijkheid heeft om een les in te halen dan zal in geen geval restitutie van de gemiste lessen plaatsvinden.
 5. Als er onvoldoende klanten zijn aangemeld voor een opdracht, behoudt La Seldensate zich het recht om een opdracht te annuleren, waarbij al betaalde deelnamekosten zullen worden gerestitueerd of te verplaatsen naar een ander tijdstip.
 6. Het geheel of gedeeltelijk niet opnemen van een lessenpakket kan niet leiden tot restitutie van betaalde deelnamekosten. Een lessenpakket is vanaf ingangsdatum 3 maanden geldig.
 7. Restitutie van deelnamekosten bij tussentijdse beëindiging is niet mogelijk.
 8. In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kan deelnemen, zal in overleg een gepaste oplossing aangeboden worden.

Communicatie

 1. De les gaat meestal door, alleen bij extreem weer zal de les niet doorgaan. Omdat de weeromstandigheden dan het trainen fysiek te zwaar maken voor de honden. U ontvangt hier indien mogelijk minimaal 24 uur van tevoren via mail of app bericht over.
 2. Voor de rechtstreekse communicatie wordt u toegevoegd aan een whatsapp groep zodat we informatie over de les direct kunnen mededelen.
 3. La Seldensate deelt de locatie voor de eerstvolgende les via google-maps. Deze wordt uiterlijk 24 uur van tevoren naar de (groeps-)app verzonden. Bij uitzondering wordt de informatie per mail gedeeld.
 4. Op de website www.laseldensate.nl en/of hand-out van de desbetreffende discipline staat algemene informatie vermeld en wat u voor een les nodig heeft. Als er extra info van toepassing is, zal dit in de (groeps-)app vermeld worden.
 5. De groepscursus is zoveel mogelijk op de vaste weken, dagen en tijden, maar soms kan dit afwijken i.v.m. het lesplan en/of (privé) omstandigheden. Alleen bij wijzigingen of afwijkingen ontvangt u een bericht via de nieuwsbrief of groepsapp.
 6. Als door ziekte en/of overmacht van La Seldensate een les uitvalt, zal deze opnieuw worden ingepland.

Aansprakelijkheid, Veiligheid en Verantwoordelijkheid

 1. U dient voor uw hond alleen gebruik te maken van niet slippende halsbanden of een goed passend y-tuig. Het gebruik van slipkettingen, prikbanden of stroombanden zijn niet toegestaan. Eveneens zijn andersoortige correctiemiddelen waarbij pijn en schrik op de hond wordt toegediend niet toegestaan, dan hebben wij het recht de klant te weigeren. Wanneer La Seldensate concludeert dat u wel gebruik maakt van deze middelen wordt een diervriendelijk alternatief geboden. U heeft geen recht op restitutie van de betaalde deelnamekosten.
 2. U bent altijd verantwoordelijk voor uw eigen hond. Bij een langere training lucht u uw hond dan iets vaker, zodat uw hond kan plassen en benen kan strekken.
 3. Uw hond dient voor, tijdens en na de training altijd aangelijnd te zijn. Zij mogen alleen los van de lijn als dit voor het desbetreffende gebied is toegestaan en op aanwijzing van de instructeur.
 4. De honden trainen in principe apart van elkaar en houdt altijd rekening met elkander.
 5. Houd tijdens de training voldoende afstand van honden van andere klanten en op aanwijzing van de instructeur kan hiervan afgeweken worden.
 6. Honden mogen tijdens de training niet met elkaar snuffelen/spelen omdat dit de aandacht voor de klant vermindert; tenzij anders aangegeven door de instructeur.
 7. Toeschouwers graag alleen toekijken en zonder hond komen. Ze vallen onder de verantwoording van de klant en dienen zich eveneens aan de regels te houden. Graag vooraf overleggen met de instructeur.
 8. Houd altijd rekening met de locatie, andere mensen, dieren, het verkeer en andere weggebruikers. Wees beleefd tijdens het trainen en voorkom irritaties bij andere mensen, zodat honden straks niet als vervelend ervaren worden door wandelaars, winkelend publiek enz.
 9. De klant, inclusief hond, die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de training daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door La Seldensate van voortzetting worden uitgesloten.

Slotbepalingen van het huishoudelijk reglement

 1. Voor alle activiteiten en diensten aangeboden door La Seldensate geldt dit huishoudelijk reglement, privacyreglement en de algemene voorwaarden. Deze zijn ten alle tijde in te zien via de website www.laseldensate.nl.
 2. De nieuwsbrief geldt als informatiebron voor o.a. agenda en diverse uiteenlopende onderwerpen.
 3. La Seldensate staat voor kwaliteit en deze staat hoog in het vaandel, maar ook voor een open en eerlijk contact. U mag La Seldensate altijd feedback geven, wensen of zaken bespreken die u en uw hond(en) zouden kunnen verbeteren of anderzins.
 4. De teksten van de website kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling de website en de pagina’s met enige regelmaat te raadplegen.
 5. La Seldensate en u volgen de R.I.V.M. maatregelen, richtlijnen en protocol m.b.t. het coronavirus Covid-19. Check regelmatig de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19